מחירון שירותי פלטפורמת בוררות אונליין

שירותי בוררות

 • מחלוקות בסכומים של עד 40,000 ש"ח- 20% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 6,000 ש"ח; 

 • מחלוקות בסכומים שבין 40,000 ש"ח- 60,000 ש"ח-  17% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 8,000 ש"ח;

 • מחלוקות בסכומים שבין 60,000 ש"ח- 90,000 ש"ח-  15% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 10,000 ש"ח;

 • מחלוקות בסכומים שבין 90,000 ש"ח- 150,000 ש"ח-  13% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 13,500 ש"ח;

 • מחלוקות בסכומים שבין 150,000 ש"ח- 300,000 ש"ח-  12% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 19,500 ש"ח;

 • מחלוקות בסכומים העולים על 300,000 ש"ח- שכר הטרחה יסוכם בכל מקרה לגופו אך לא פחות מ- 36,000 ש"ח;

 • שכר הטרחה במחלוקת הנוגעת לנכס ייקבע על פי השווי המוערך של הנכס; 

 • מחלוקת בנושא שאינו ניתן להערכה כספית- 8,000 ש"ח; 

 • שכר הטרחה הנקוב לעיל הינו בגין הליך בוררות הכולל עד 3 ישיבות בוררות. בגין כל ישיבת בוררות נוספת החל מהישיבה הרביעית ואילך ישולם שכר טרחה נוסף בסך של 1,000 ש"ח; 

שירותי גישור

 • הליך גישור הכולל עד שתי ישיבות, כאשר היקף החומר הכתוב המועבר מטעם שני הצדדים אינו עולה על 100 עמודים- 4,200 ש"ח; 

 • כל ישיבת גישור נוספת שתידרש החל מהישיבה השלישית- 1,000 ש"ח; 

 • כאשר נדרש עיון בלמעלה מ- 100 עמודים של חומר כתוב המועבר מטעם שני הצדדים- תוספת של 800 ש"ח על כל 50 עמודים נוספים;  

חוות דעת משפטית

 • חוות דעת בסוגיה משפטית-  כאשר לא נדרש עיון במסמכים מטעם הלקוח- 3,500 ש"ח;

 • חוות דעת בסוגיה משפטית ו/או בעניין הערכת סיכויי הליך ו/או בעניין דרכי הפעולה המשפטיות הנאותות-  כאשר היקף החומר הכתוב המועבר לצורך הכנת חוות הדעת אינו עולה על 60 עמודים- 4,500 ש"ח;

 • כאשר מועברים למעלה מ- 60 עמודים של חומר כתוב לצורך הכנת חוות הדעת- תוספת של 800 ש"ח על כל 50 עמודים נוספים;  

* המחירים אינם כוללים מע"מ;

* המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים הוצאות נלוות, ככל שתידרשנה, כגון שכר טרחת מומחים, שליחויות הדפסות וצילומים בהיקפים חריגים וכד'; 

* המחירים הנקובים לעיל משקפים שירותים בהיקף טיפוסי; 

* הנהלת הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לנקוב במחיר גבוה יותר ו/או להעניק הנחות בכל מקרה קונקרטי;