Original_edited.jpg
שירותי בוררות אונליין
עבור חברי לוח ההטבות של הסוכנות לעסקים קטנים

 

בוררות אונליין הינה פלטפורמה חדשנית לפתרון מחלוקות משפטיות באמצעות הליכי בוררות וגישור מקוונים תוך חסכון משמעותי בזמן ובעלויות. 

יש לכם סכסוך מסחרי, סכסוך עסקי, סכסוך עבודה, סכסוך בענייני נדלן, סכסוך אישי או כל מחלוקת אחרת- אנו מציעים לכם פתרון ייחודי המאפשר לברר ולהכריע במחלוקת בדרך הוגנת, יעילה ודיסקרטית, תוך חסכון משמעותי בהוצאות ניהול ההליך ובלי התדיינות ארוכת שנים בבית המשפט. 

פלטפורמת בוררות אונליין הוקמה במטרה לספק מענה יעיל והוגן לקשיים המרכזיים בהם נתקלים המתדיינים בבתי המשפט ובעיקר פרק הזמן הממושך הנדרש לניהול ההליך והעלויות הגבוהות. 

למידע נוסף....

חברי לוח ההטבות של הסוכנות לעסקים קטנים זכאים להטבה בשיעור של 25% מכלל שירותי הפלטפורמה המפורטים במחירון שלהלן​:

שירותי בוררות

 • מחלוקות בסכומים של עד 40,000 ש"ח- 20% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 6,000 ש"ח; 

 • מחלוקות בסכומים שבין 40,000 ש"ח- 60,000 ש"ח-  17% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 8,000 ש"ח;

 • מחלוקות בסכומים שבין 60,000 ש"ח- 90,000 ש"ח-  15% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 10,000 ש"ח;

 • מחלוקות בסכומים שבין 90,000 ש"ח- 150,000 ש"ח-  13% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 13,500 ש"ח;

 • מחלוקות בסכומים שבין 150,000 ש"ח- 300,000 ש"ח-  12% מסכום המחלוקת ולא פחות מ- 19,500 ש"ח;

 • מחלוקות בסכומים העולים על 300,000 ש"ח- שכר הטרחה יסוכם בכל מקרה לגופו אך לא פחות מ- 36,000 ש"ח;

 • שכר הטרחה במחלוקת הנוגעת לנכס ייקבע על פי השווי המוערך של הנכס; 

 • מחלוקת בנושא שאינו ניתן להערכה כספית- 8,000 ש"ח; 

 • שכר הטרחה הנקוב לעיל הינו בגין הליך בוררות הכולל עד 3 ישיבות בוררות. בגין כל ישיבת בוררות נוספת החל מהישיבה הרביעית ואילך ישולם שכר טרחה נוסף בסך של 1,000 ש"ח; 

שירותי גישור

 • הליך גישור הכולל עד שתי ישיבות, כאשר היקף החומר הכתוב המועבר מטעם שני הצדדים אינו עולה על 100 עמודים- 4,200 ש"ח; 

 • כל ישיבת גישור נוספת שתידרש החל מהישיבה השלישית- 1,000 ש"ח; 

 • כאשר נדרש עיון בלמעלה מ- 100 עמודים של חומר כתוב המועבר מטעם שני הצדדים- תוספת של 800 ש"ח על כל 50 עמודים נוספים;  

חוות דעת משפטית

 • חוות דעת בסוגיה משפטית-  כאשר לא נדרש עיון במסמכים מטעם הלקוח- 3,500 ש"ח;

 • חוות דעת בסוגיה משפטית ו/או בעניין הערכת סיכויי הליך ו/או בעניין דרכי הפעולה המשפטיות הנאותות-  כאשר היקף החומר הכתוב המועבר לצורך הכנת חוות הדעת אינו עולה על 60 עמודים- 4,500 ש"ח;

 • כאשר מועברים למעלה מ- 60 עמודים של חומר כתוב לצורך הכנת חוות הדעת- תוספת של 800 ש"ח על כל 50 עמודים נוספים;  

* המחירים אינם כוללים מע"מ;

* המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים הוצאות נלוות, ככל שתידרשנה, כגון שכר טרחת מומחים, שליחויות הדפסות וצילומים בהיקפים חריגים וכד'; 

* המחירים הנקובים לעיל משקפים שירותים בהיקף טיפוסי; 

* הנהלת הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות לנקוב במחיר גבוה יותר ו/או להעניק הנחות בכל מקרה קונקרטי;